Is uw makelaar van regionale feiten op de hoogte?

Wonen
De makelaar bemiddelt bij de over het algemeen bij koop en verkoop van woningen. Dat is de essentie van het vak. De makelaar heeft daardoor veel kennis over en ervaring met de wensen en drijfveren van klanten. Die kennis en ervaring willen de NVM-makelaars graag inbrengen voor het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op de vastgoedmarkten van regio’s met bevolkingsdaling. De NVM-makelaars hebben daar uiteraard zelf belang bij. Maar ook eigenaren, corporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en banken delen dat belang. De NVM-makelaars doen daarom met deze publicatie een bod aan de andere partijen. Dat bod behelst een concrete bijdrage van specifieke kennis en ervaring voor een nieuw perspectief van de regio’s met bevolkingskrimp.

Marktadviseur
De NVM-makelaars kennen de vastgoedmarkt in al zijn aspecten. Makelaarskantoren zijn vaak al decennia actief in een bepaalde gemeente of regio. Door de jaren heen zijn makelaars bij duizenden transacties betrokken geweest, maar hebben toch steeds één op één contact met de klant, woningzoekende en verkoper. Ze kennen daarom zowel de individuele wensen en mogelijkheden van woningzoekenden als de waarde van locaties en de ontwikkelingen binnen bepaalde marktsegmenten. Voor welke type woning is belangstelling, en voor welke niet? Waarom doet de ene locatie binnen een wijk het wel goed, en de andere niet? Welke bedragen hebben klanten over voor een bepaald type woning, en welke eisen stellen ze dan? Wanneer is er sprake van overaanbod in een gemeente, en welke segmenten doen het wel en niet goed?

NVM-makelaars kunnen deze vragen beantwoorden vanuit hun kennis van de markt. Ze kunnen gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties adviseren over de mogelijkheden van plannen, over woonwensen van consumenten en over de potenties en knelpunten van projecten. Daarvan zijn verschillende voorbeelden. Advisering kan zich ook uitstrekken tot de wijdere woonomgeving en de voorzieningen. Dit speelt met name een rol in de leefbaarheid van de kleine kernen. De makelaar weet welke voorzieningen cruciaal zijn, welke infrastructuur ontbreekt en waar de sociale samenhang in gevaar dreigt te komen. Bijvoorbeeld of het behoud van de dorpsschool cruciaal is of dat beter geïnvesteerd kan worden in een dorpshuis. De NVM-makelaar kan in dit geval behulpzaam zijn bij het opstellen van een sociale kaart per wijk of buurt.

Regiopromotor
NVM-makelaars kennen de dorpen, de steden en het buitengebied van een regio als geen ander. Zij zijn bij uitstek in staat om buitenstaanders te wijzen op de mogelijkheden van een bepaald gebied, een locatie of een gebouw. Zij zien de nog onbenutte potenties en de mogelijkheden van investeringen. Zij kijken niet naar een gebied vanuit de beperkingen van regels, maar vanuit de mogelijkheden van de markt. Ze komen daardoor vaak met onorthodoxe voorstellen, die bijdragen aan het perspectief van een regio. NVM-makelaars zijn ambassadeurs voor hun gebied.

Procesbegeleider
NVM-makelaars geven dagelijks advies aan consumenten. Zij taxeren vastgoed en beoordelen de kwaliteit. Zij adviseren verkopers van woningen over de verkoopstrategie en de prijs, zij adviseren potentiële kopers over de prijsniveaus in de regio, de kwaliteit van de woningvoorraad en de kwaliteiten van verschillende locaties. Deze vanzelfsprekende adviesfunctie kan in de gebieden met bevolkingskrimp gemakkelijk worden uitgebreid. De advisering van eigenaren in gebieden met bevolkingsdaling strekt zich ook uit tot de financiering. Huiseigenaren in krimpgebieden hebben niet zelden te maken met overfinanciering en blijven achter met schulden na verkoop van de woning. Prijsdaling is voor huiseigenaren in zo’n geval funest. De NVM-makelaar kan in dit geval behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden en beperkingen van de eigenaren. Vervolgens zouden zij een rol kunnen spelen in het meedenken op welke wijze de betreffende eigenaar tegemoet gekomen kan worden. Op grond van de kennis van makelaars over individuele gevallen ligt het voor de hand de adviesfunctie uit te breiden naar overheden, corporaties en banken. De NVM ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij het ontwikkelen van een financiële gereedschapskist. De leden van de NVM kunnen een aantal concrete cases aandragen op basis waarvan zij samen met gemeenten, corporaties en banken financiële arrangementen kunnen ontwikkelen.

Spreekbuis van de particuliere eigenaar
De NVM-makelaars zijn actief op de markt van individuele particuliere kopers en verkopers. Dat is hun rol, en dat onderscheidt hen van andere organisaties als gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. Zij signaleren als eerste in welke gebieden de huizenprijzen zodanig dalen dat eigenaars de woningen niet meer kunnen verkopen. Zij hebben goed zicht op de staat van onderhoud van vastgoed in hun gebied, en weten welke investeringen er nodig zijn om de kwaliteit in stand te houden. Zij zien de problemen en mogelijkheden van particuliere eigenaren in gebieden met een sloopopgave. Zij weten wanneer winkeliers in de knel komen, en waar ze juist nieuwe mogelijkheden kunnen krijgen. De NVM-makelaar is daarom goed in staat de belangen van de particuliere eigenaar te verwoorden. Juist in de gebieden met bevolkingsdaling is dit van belang.

Productontwikkelaar
Vanuit hun kennis van de markt weten de NVM-makelaars veel over gewilde en niet-gewilde woon- en werklocaties, over de eisen die gebruikers daaraan stellen en over de prijzen die ze bereid zijn te betalen. Ze zetten die kennis graag in voor de advisering van corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van nieuwe producten in regio’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebieden waar een deel van de woningvoorraad wordt geherstructureerd. Soms kunnen bijvoorbeeld door herstructurering en selectieve sloop rijtjeswoningen worden omgevormd tot 2 onder 1 kap woningen. NVM-makelaars kunnen in dat geval adviseren over de wensen en de vraag van consumenten bij dat type woning en over de prijsstelling.